1. Tilbud, ordre & accept
  Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for BP, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra BP, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, hvis overensstemmende accept fra køber ikke er BP i hænde inden 30 dage fra tilbudsdatoen. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for BP, uden skriftlig bekræftelse fra BP. Priser på hjemmesiden vil kun blive vist til erhvervsdrivende med et B2B login. Priser på hjemmesiden, vil blive vist eksklusiv moms – ved afslutning af køb vil moms blive tillagt + forsendelse.
  Når køber bestiller igennem BP’s webshop, vil køber efter afslutning af ordre modtage en følgeseddel på det bestilte fra webshoppen. Der vil af følgesedlen fremgå et ordrenummer. Dette ordrenummer skal ikke benyttes til betaling af faktura – Følgesedlen er kun en oversigt over hvad køber har bestilt. Køber vil modtage en faktura fra BP, hvor der vil fremgå et 6-cifret ordrenummer, dette skal bruges når det betales.

 2. Levering, udbringning og afhentning
  BP leverer i hele Danmark og til udlandet levere vi til Norge, Sverige, Færøerne & Island til en hver tid gældende fragtrate. Levering sker ab vores adresse med mindre andet er aftalt.
  BP er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure og enhver anden omstændighed, der er udenfor BP’s kontrol.
  BP er uden ansvar for købers eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelsen, som f.eks. drifts- & tidstab.
  Ved forsinkelse skal køber reklamere seneste 5 arbejdsdage efter det aftalte leveringstidspunkt. I modsat fald kan køber ikke påberåbe sig forsinkelse.
  Bach-P A/S sørger for levering med GLS, Danske Fragtmænd og DSV til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at GLS, Danske fragtmænd og DSV overholder dag-til-dag-levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos GLS, Danske fragtmænd og DSV, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Bach-P A/S kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos GLS, Danske Fragtmænd og DSV.
  Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af GLS og Danske Fragtmænds målsætning om dag-til-dag-levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 3 dage.

  Hvis køber aftaler med BP, at afhente bestilte varer på BP’s adresse (Suensonsvej 5, 8600 Silkeborg) uden for åbningstid, frasiger BP sig alt ansvar, hvis varen skulle blive beskadiget, stjålet eller andet der skulle gøre at køber ikke vil kunne tage varen med.

  Åbningstider: MAN-TORS 07:30 – 16:00 og FRE 07:30- 14:30

 3. Betalingsbetingelser
  Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, regnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra den på forsiden angivne forfaldsdag.
  Nye kunder vil få 8 dage netto til at betale. Efter første aflagt ordre er betalt, kan der aftales nye betingelser.

 4. Forsinkelser
  Hvis forsinkelse med levering påstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelige vareknaphed, epidemier, pandemier, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

 5. Reklamation vedrørende mangler
  Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt eller telefonisk og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. Hvis BP ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køberen skriftligt eller telefonisk og rettidigt har reklameret, har køberen ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køber kan ikke vælge at fastholde købet og fordre forholdsmæssigt afslag eller erstatning på denne baggrund. BP har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. BP er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar
  BP er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af BP eller andre, som firmaet har ansvaret for. BP er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. BP er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning, BP måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde BP skadesløs i samme omfang, som BP’s ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod BP i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af BP’s leverancer.

 7. Reklamations- og undersøgelsespligt
  Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har BP ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før BP tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for BP. Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.

  I tilfælde af fejl og mangler, som er opstået i forbindelse med transporten og som umiddelbart kan konstateres ved levering, er køber forpligtet til at underrette den pågældende transportør samt at sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og kvittere for synlige fejl og mangler.

  Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med byretten i Odense som værneting.

 8. Ejendomsforbehold

  BP forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 9. Værneting og lovvalg
  Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

 10. Returnering
  Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde og der oprettes et returnummer, som skal påføres pakken, og kun hvis varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. Varer solgt i an brudt emballage eller opskåret på metermål samt varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.

 11. Produktinformationer m.v.
  De i vore prislister, brochure, tegninger og o.l. angivne produktinformationer m.v. må betragtes som tilnærmelsesvise og uden forbindelse. BP forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse til køber at foretage ændringer i vore produkter m.v., som vi måtte finde nødvendige. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet, berettiger ikke køber til nogen form for skadeserstatning.

 12. Varens anvendelse
  I forbindelse med salg af produkter er køberen, via datablade eller på anden måde gjort bekendt med produktets rette brug og egenskaber i et omfang, der giver køberen mulighed for at vurdere produktets anvendelighed.
  Udleverede datablade vil ikke automatisk blive erstattet af nye versioner. Før brug må køber selv afgøre, om produktet er egnet til den påtænkte opgave, og køber bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar ved brugen af produktet.
  Det påhviler køberen i tilfælde af videresalg at videregive de modtagne oplysninger.
  Skal varer indgå i produkter, hvor der stilles særlige krav til dem, er kunden pligtig til at oplyse om disse krav. I modsat fald er BP ikke ansvarlig for overholdelsen.

 13. Fordringshavers mora
  Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid ikke rettidig aftages af køber, kan BP efter eget valg enten oplægge varerne for købers regning og risiko eller efter forudgående meddelelse til køber bortsælge varerne for købers regning og risiko. Køber er ved forfaldstid forpligtet til at erlægge den stipulerede betaling, dog i tilfælde af bortsalg med fradrag af indvundet salgsprovenu.

 14. Gyldighed
  Forretningsbetingelser for erhvervsdrivende gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet skriftligt er aftalt.

 15. Produktinformation
  Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for BP. Det kan forekomme at manualer eller brugsanvisninger til produkterne ikke er på dansk, køber kan ikke rette krav mod BP om at disse skal være på dansk. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.
  Du/I er altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 86828166, der vil være behjælpelige med at fremskaffe en dansk manual/brugsanvisning såfremt dette er muligt.

 16. Fortrolighedspolitik
  Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mailadresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.